#સલામ
🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮

" એક સલામ ભારત માં ને"

" એક સલામ ભારત માં પુત્ર ને"

" એક સલામ ભારત માં જવાનો ને"

" એક સલામ ભારત માં શહીદ જવાનો ને "

" એક સલામ ભારત માં ના તિરંગા માટે."

🇨🇮🇨🇮🇨🇮ભારત માતા કી જય હો... 🇨🇮🇨🇮🇨🇮

*❣મિસ દિયર❣*

🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮

Gujarati Thank You by 007_kishu Parmar : 111526398

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now