ઘણીવાર બધું કહીને પણ કશું જ નથી કહેતો અંદરનો અવાજ
ઘણીવાર ચૂપ રહીને પણ બધુજ કહી જાય છે અંદરનો અવાજ

Gujarati Thought by Amit Patel : 111569293

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now