સુંવાળો છે તેનો સંગાથ
છાની તો છે આ વાત....

ભાગુ હું પાછળ અથાગ
છાની તો છે આ વાત....

મિલન તો જાણે પ્રયાગ
છાની તો છે આ વાત...

Gujarati Poem by Komu : 111599450

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now