થોડું જોયા કરજો
થોડું જતુ કરજો
થોડું જાતે કરજો
જિન્દગી જીવવા જેવી લાગશે...!!!

-Anurag joshi

Gujarati Motivational by Anurag joshi : 111644360

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now