હૈયા ની વાત મારા હોઠે અટકી,
આજ દલડુ થયું છે ઉદાસ....
વ્હાલા હતા એ વેરી થયાં,
હવે કોની કરવી મનને આશ...અજ્ઞાત

Gujarati Jokes by Vinod Patel : 111719444

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now