Free Gujarati Thought Quotes by Joshi Rinkal | 111757758

જે દેખાય છે તે તેવું નથી અને
જે જેવું છે તે તેવું દેખાતું નથી
આજ તો છે દુનિયાની
સાચી હકીકત.
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories