દિલ પણ અજીબ છે,
તેમાં જ્યારે કોઈ હોય વસેલું ત્યારે હળવું ફૂલ લાગે છે..
અને જ્યારે તેમાંથી કોઈ જતું રહે છે ત્યારે ભારે ભારે લાગે છે.

Gujarati Blog by Jasmina Shah : 111774793

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now