17 વર્ષ ની ઉંમરે તમે ગરીબ છો
તો એમાં તમારો કોઈ જ વાંક નથી
પણ 27 વર્ષ ની ઉંમરે પણ
તમે એજ પરિસ્થિતિ માં છો તો એમાં 100% તમારો જ વાંક છે

-તેજલ અલગારી

Gujarati Quotes by તેજલ અલગારી : 111821772

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now