પોતાને ખૂબ જ વ્યસ્ત બનાવી દીધી છે મેં,
ચિંતા ના વાદળો વચ્ચે ઘેરાવા કરતાં એ સરળ લાગે છે મને.

-Chapara Bhavna

Gujarati Thought by Chapara Bhavna : 111844968

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now