પર્વતો નાં અનરાધાર આંસુંઓ ને નદીઓ વહાવી ગઇ પણ સમંદર ને ખારો કરી ગઇ.

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111846724

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now