વસંત કે પાનખર કોઇ ની રાહ જોતાં જ નથી સમય આવે ખીલે ને મુરઝાય ફક્ત ઇનશાન એકલો સમય જોઇ ને ખીલે ને મુરઝાય.

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111846848

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now