જેટલી આતુરતા થી તારી રાહ જોઇ શાયદ એટલી મેં ખુદા ની જોઇ હોત તો એ પણ મળી જાત.

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111847706

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now