આપણા માટે સુખ, ખુશી, પ્રગતિ આ દરેકનાં માપદંડો સમય અને સંજોગો પ્રમાણે ચોક્કસ બદલાતા રહે છે જેમાં, માણસ તરીકે સતત આહત કરતાં અનુભવો પણ સામેલ છે. પરંતુ,દરેક પાસે જીવનમાં કોઈક એવું ચોક્કસ છે જે આ દરેક અનુભવોથી પર એવી શાંતિ બક્ષે… તમારી પાસે પણ છે ને? 👼તમને શાતા આપે એવું કોઈક સાથે હોય તેટલા નસીબદાર હો તો, તમને આ ચોક્કસ સ્પર્શી જશે.. 👇👇👇

https://swatisjournal.com/tyaa-sudhi-taklif-nathiઅને જો ન હોય તો, આપણે કોઈને માટે એ વ્યક્તિ બની શકીએ, સાચું ને?🧚‍♀️❤️‍🩹

-

-

-

#swatisjournal #gujarati #gujaratipoem #poetry #feelings #emotions #spilledink #poetryisnotdead #writingcommunity #wordporn #creativewriting #wordsmith #poetsociety #indianwriter #indiblogger

Gujarati Poem by Swati Joshi : 111853237

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now