આયા હે કોઈ.....
હરકતે હોતી હૈ દીલમેં કે અક્ષ તેરા લે કે આયા હૈ કોઈ
મેરે મેહબૂબકી કબ્રસે મીટ્ટી લે કે આયા હૈ કોઈ.....
આખો કા સમંદર થમ સા ગયા થા સૈલાબ ફિર લે આયા કોઈ
રેગીસ્તા કો ગુલીસ્તા બનાને સાવન ફિર લે આયા કોઈ...
જહા સે ગુજરે જમાના હુઆ ફિર વહી લે આયા કોઈ
સાસે જહાં દફન હે તેરી ખૂસ્બુ વહા કી લે આયા કોઈ....
રાતે ડસતી હે કે તસ્વીરસે તેરી કાજલ ચૂરાલે આયા કોઈ....
સદીયોસે દેખા નહીથા ખુદ કો કે આયના લે આયા કોઈ....
ટુટે સિતારે ફલકસે કે મેરા મેહબૂબ જ્મી પે ફિર લે આયા કોઈ
પથ્થર કે જીસ્મ મેં ઓ નાદાન ફિર રૂહ લે આયા કોઈ...
વક્ત દોહરા રહા હે વહી, વો પલ ક્યું લે આયા કોઈ...
દાસ્તા એ મહોબ્બત લીખનેકો ફીરસે ક્યું આયા હે કોઈ....

Gujarati Poem by AJAY BHOI : 111857493

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now