હાઇકુ
"પ્રતીક્ષા મને
પડતો નથી દ્વારે
ટકોરો તારો"
શ્વેતલ પટેલ

Gujarati Poem by Shwetal Patel : 111863857

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now