તને ખબર છે હું તને ક્યાં ક્યાં જોવાં માંગું છું?
પરોઢ થતાં જ સૂરજમાં તને જોવાં માંગું છું.

ઝરણાનાં વહેતાં જતાં જળમાં જોવાં માંગું છું.
પવનના આવતાં સૂસવાટા સંગ જોવાં માંગું છું.

તરુનાં લીલાછમ પાન પાનમાં તને જોવાં માંગું છું.
ધૂળની રજ રજમાં બસ તને જ જોવાં માંગું છું.

વર્ષાની બૂંદ બૂંદમાં પણ બસ તને જોવાં માંગું છું.
ચાંદામાં આબેહૂબ ફકત તને જ નિરખવા માંગુ છું.

મારાં નયનમાં ચારે પહોર બસ તને જોવાં માંગું છું.
જ્યાં સુધી પ્રાણ છે તનમાં તને સાથે જોવાં માંગું છું.

મીરાં

-Bhavna Chauhan

Gujarati Poem by Bhavna Chauhan : 111863986

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now