તું પારકામાં નજર બધે કેમ નાખ્યા કરે છે ?
ભોંય બેસી ભીતરમાં તો
ડોકિયું કર !
- वात्सल्य

Gujarati Quotes by वात्सल्य : 111865223

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now