બાળપણ બસ એક વાર મળે છે.
અને જયારે બાળપણ હાથમાં
હોય છે ત્યારે એને માણવાની
સમજ ક્યાં હોય છે?

જ્યારે એ સમજ આવે છે
ત્યારે બાળપણ હાથમાં
ક્યાં હોય છે?

લાખ ખર્ચો કે અનંત કરો
પ્રયત્નો પણ બાળપણ ગયાં
પછી પાછું ક્યાં આવે છે?

બાળપણ તો પાછું નથી
મળતું પણ વૃધ્ધ થતાં
માણસ બાળક જરૂર
બની જાય છે.

છતાંય "મીરાં"કયારેક આ
ભોળું મન સવાલ કરી જ
બેસે છે કે ફરી મળશે બાળપણ?

મીરાં

-Bhavna Chauhan

Gujarati Whatsapp-Status by Bhavna Chauhan : 111866853

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now