હૈયું તડપી
ભડભડ બળ્યું ને..
છતાં ધબકે!

Gujarati Hiku by Falguni Dost : 111877307

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now