સમય મળે તો "શબ્દો" નું પણ "PUC" કરાવી લેવું જોઈએ.

સંબંધોના ૯૯.૯૯ % કેસમાં "શબ્દો" જ પ્રદુષણ ફેલાવે છે....!

Gujarati Good Morning by Parmar Narvirsinh : 111877938

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now