*ખજાનો દાટો*

પહેલાંના જમાનામાં લોકો જમીન ખોદીને,
એમાં ખજાનો દાટતા હતા..

બસ હવે ચોમાસુ આવી રહ્યું છે,
તો એક ખાડો ખોદીને એમાં જાંબુ, કેરીના ગોટલા કે પછી ઝાડ રોપો..
*ઝાડ પણ ખજાનાથી કમ નથી*..
ઝાડની નીચે તમે ફક્ત चैन की सांस જ નહી, ઓકસીજનથી ભરપુર, પ્રદુષણ મુક્ત સ્વાસ લઈ શકશો..

તો આજે જ, તમારા અને તમે gen next માટે આ ખજાનો દાટો...

#priten 'screation
#environment

Gujarati Quotes by Priten K Shah : 111878453

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now