ઝાંઝવાના જળ ક્યારેય તરસ છીપાવી ના શકે
અને
ઈચ્છાઓ પાછળ ગમે તેટલું દોડો,
ઈચ્છાઓ પુરી ના થઈ શકે..

#priten 'screation

Gujarati Quotes by Priten K Shah : 111878632

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now