તરણાં ઓથે
ડુંગરા દીઠા મૌન,
નીરખે વન.

Gujarati Good Evening by S U K E T U : 111895396

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now