ઊકળી રહી
છે જિંદગી, ચા સમ,
પીશું મોજથી.

-S U K E T U

Gujarati Good Morning by S U K E T U : 111896417

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now