ઘટાદાર ઘનઘોર મેઘો ,જલ થી ભરપૂર છે

પાછળ ઊગ્યો છે કિરણમાલી,કિરણો ભરપૂર છે

થનગન નાચે મયુર ,થનગનાટ ભરપૂર છે

ગુંજતા છે હોલો, કોયલ, સંગીત ભરપૂર છે

ચો તરફ ખેત લહેરાય છે , ડૂંડા ભરપૂર છે

ઊંચા નીચા તરું ,પર્ણો ભરપૂર છે

ધરા તરસી, હેલી વરસી,ભાદરવો ભરપૂર છે

તને ખબર છે ' નિજ '? મા રેવા પણ ભરપૂર છે.
( કિરણમાલી: સૂર્ય)
,
,
જતીન ભટ્ટ ' નિજ '
94268 61995

Gujarati Poem by Jatin Bhatt... NIJ : 111896915
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now