દુઃખ Quotes in Hindi, Gujarati, Marathi and English | Matrubharti

દુઃખ bites

વિચિત્રતા એટલે શું ?
દુઃખને દૂર કરવાના અનુસંધાનમાં પણ આપણે દુઃખી છીએ.
#વિચિત્રતા
#દુઃખ