જીવીત હતો ત્યારે કોઈ ઘર સુધી ન મુકી ગયું, મર્યો શું આંખુ ગામ ઉમટ્યું સમશાને મુકી આવવા...
Anv◆

Gujarati Thought by aateka Valiulla : 111199927
Ravina 4 years ago

વાહ.. કટુ સત્ય

ધબકાર... 4 years ago

સાચી વાત છે... જય શ્રી કૃષ્ણ...

ધબકાર... 4 years ago

સાચી વાત છે... જય શ્રી કૃષ્ણ...

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now