જીવનની વાસ્તવિકતાનું હવે શું કેહવું?

ચાર મૌન દીવાલ
બે સ્તબ્ધ મૂંગા જીવ
એક સુની બારસાખ
બે જુના માં-બાપ
એક નવો વૃદ્ધાશ્રમ
ક્યાંક કૂખ હવે લીલી
એક નાનું બાળક
પણ ચાંદામામા ગાયબ
ઈશ્વર અજાયબ, અજાયબ

#ભાર્ગવ જાની
૨૮/૦૮/૨૦૧૯

Gujarati Good Night by Bhargav Jani : 111244331

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now