મારા WhatsApp સમૂહમાં જોડાવા માટે આ લિંકનું અનુસરણ કરો: https://chat.whatsapp.com/CD0LwxQDG31CZlchnLYxeZસનસની ખેજ નવલકથા "કબ્રસ્તાન' ને સંપૂર્ણ વાંચવા.... સાહિત્ય સંગમના સદસ્ય બની જાઓ...
કબ્રસ્તાન કે જેમાં છે દરેક પ્રકરણે ડરાવતા કિસ્સાઓ....

Gujarati Book-Review by SABIRKHAN : 111316967

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now