જે જીંદગી બનાવતા વર્ષો વિતી જાય છે.
એ બરબાદ એક જટકામાં જ થઈ જાય છે.


-jdjd

Gujarati Thought by Jaydip : 111561080

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now