મેઘમલ્હાર માં વાદળ ની નાદારી ન પૂછ,
પ્રીત છલકાવતા આ હૈયાની વેદના ન પૂછ....

Gujarati Shayri by Komu : 111602723

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now