શબ્દનો પણ સ્વાદ હોય છે, એને બોલતા પહેલાં પોતે ચાખી લેવા.
જો આપણને ન ભાવે, તો તે બીજાને ક્યાંથી ભાવશે....⚘

-Anurag joshi

Gujarati Book-Review by Anurag joshi : 111644521

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now