Free Gujarati Blog Quotes by Bhumika | 111645689

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

टीक

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories