હાલ પુછી ખુશહાલ બનાવીને ગયા,
કોઇ જાણીતા આંગણે આવીને ગયા,
મુખેથી મનગમતો રાગ જગાવીને ગયા,
સુર સાથે સુર મીલાવીને ગયા,
આશ કેરો ઉમંગ આમ જગાવીને ગયા,
મીઠા બે બોલથી પોતાના બનાવીને ગયા.

-karansinh chauhan

Gujarati Romance by karansinh chauhan : 111734361

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now