Free Marathi Microfiction Quotes by Chandrakant Pawar | 111736855

ज्या घरात श्रम सहवास घडला नाही .त्या घरी श्रम सोडाच, पण अश्रम सुद्धा थांबत नाही. श्रमनीती व श्रम बोधाचे महाविचार शरीर रूपाने प्रकट होत असतात.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Microfiction | Marathi Stories