ના હું એને સાંકળે બાંધુ,
ના હું એને ઝાંકળે બાંધુ,
બાંધુ તો ફક્ત
હ્રદયના તાંતણે બાંધુ...

Gujarati Shayri by Jasmina Shah : 111772611

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now