એક દિવસ નું ચોમાસું ને ઓગણત્રીસ દિવસ નો બાફ , તોય તું વરસ્યો એ વાતે જા ,તારા બધા ગુના માફ!

Gujarati Whatsapp-Status by Bharat Gehlot : 111817072

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now