આજે દુઃખ છે તો એને હસી ને વિતાવી લો
અને ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખો
ભગવાન તમને સુખ રૂપી surprise જરૂર આપશે...

just trust ...
god always with us

-Sonali methaniya

Gujarati Motivational by Sonali methaniya : 111824639

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now