ગોખવા કયારેય નથી બેઠો તને...પણ તોય શ્વાસોશ્વાસના સમ...તુ કડકડાટ યાદ છે મને....

Nirmal Rathod
Coordinator of Gyan Munch

Gujarati Thought by Nirmal Rathod : 111834334

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now