આપ ચુંટણી જીતી ને સરકાર બનાવે એ વાતમાં કોઈ માલ નથી....સમય સમયની આ વાત છે.

Gujarati Thought by Chaula Kuruwa : 111839443

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now