પ્રશંસામાં નથી હોતી કે નિંદામાં નથી હોતી,
મજા જે ચૂપમા હોય છે તે ચર્ચામાં નથી હોતી

'બેફામ'

Gujarati Good Night by Hetal : 111844851

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now