જીંદગીભર જાત સાથે લડતી રહી હારતી રહી, ન સમજી શકી ના સમજાવી શકી- જીંદગી ની ગાડી બસ દોડતી જ રહી.

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111846342

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now