ચાંદ નાં પ્રેમ મા સુરજ સળગ્યો પણ સુરજે કરી બેવફાઈ ને ડાઘ ચાંદ ને મળ્યો .

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111847876

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now