મારી બાળપણ ની યાદો રોજ સાદ પાડે છે ,પણ એને કેમ કહી કવ કે હવે નવી યાદી બનાવવી પડે છે.

_ ddz

Gujarati Good Night by DDz : 111855774

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now