અરમાન એટલા ઊંચા ના હોવા જોઈએ કે
સ્વમાન પણ ગીરવે મુકવું પડે,
બાકી તો જાત વેચી નાખો તો
પણ અમુક શોખ અધૂરા
રહી જાય છે...
Good Morning

Gujarati Good Morning by Nirav Devani : 111856325

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now