જો ને કેવા પ્રેમ થી એ મને સમજાવે..
ને પછી ખુદ થી જ ,ખુદ માં સમાવે..
મારું પોતાનું અસ્તિત્વ, મને સમજાવે
મારી જાણ બહાર જ, મને પોતાનું કોઈ બનાવે...
જીવન જીવવાની એક અલગ કળા શીખવાડે..
દુનિયા થી અલગ મને બનાવે..
અનુરાગ બાસુ*

Gujarati Blog by Anurag Basu : 111866259

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now