બાળપણ ની રીત સારી હતી... કટ્ટી પાડવાની..
હવે તો બ્લોક કર્યા કે તસવીર પણ નસીબ નથી હોતી...
@h_mewadaa

Gujarati Whatsapp-Status by Mewada Hasmukh : 111872793

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now