નારી તારી યેહી કહાની
કહનેકો તુ ગૃહલક્ષ્મી પર
તેરા વજૂદ કુછ ભી નહી
તુજસે સજા સારા સંસાર પર
તેરી ગીનતી હી કુછ નહી.
કહનેકો તું ગુલશનની હી સહી
તેરી બદોલત કલીયાં
ખીલતીહૈ ડાલી ડાલી
કલીયાકો સબ ગલે લગાતે
પર ઉજડે ગુલશનકો કોઇ નહી પૂછનાર

Gujarati Whatsapp-Status by Saroj Bhagat : 111877256

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now