અંતે સુઇ ગયો હું, હવે મને જગાડતા નહીં,
કહેવું હતું કૈઇક, તો પહેલાં તમે કેમ ના જાગ્યાં..

મનોજ નાવડીયા

Gujarati Poem by Manoj Navadiya : 111894716

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now