ટપાલી મને હંમેશા જાદુગર લાગતો જ્યારે એનાં થેલા માં આંસુ ને મુસકાન ને સાથે લાવતો.

Gujarati Blog by ek archana arpan tane : 111896638

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now